7.10.2021
C# Operatör Türleri

Programlama dillerinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan ancak programın işleyişine katkıda bulunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Örneğin a+b ifadesinde + işareti bir operatördür. Operatörlerin etki ettikleri sabit ya da değişkenlere ise operand denir. Örneğin a+b ifadesinde a ve b birer operanddır.

Operatörler kendi aralarında farklı kategorilere ayrılır. Her operatörün farklı bir görevi ve yapacağı işlem bulunur. C# Operatörler kavramına ait olan operatör türlerini şu şekilde sıralayabilirim;

 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • İlişkisel Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • Bitsel Operatörler

 

Aritmetik Operatörler

Matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan operatör türüdür. Aritmetik operatörler içerisinde bulunan kavramları şu şekildedir:

 

 • Ekleme (+) kavramı string değerleri birleştirir, sayısal değerleri ise toplar.
 • Çıkarma (-) işlemi için kullanılır.
 • Çarpma (*) işlemi için kullanılır.
 • Bölme (/) işlemi için kullanılır.
 • Mod Alma (%) bölme işleminde ortaya çıkan kalan değerini elde etmek için kullanılır.

Yukarıda yer alan C# Aritmetik Operatörleri konu alan basit bir örnek kod dizisi oluşturarak ekran çıktımıza göz atalım.

 

int a = 5;

İnt b = 7;

Console.WriteLine(a+b);

 

Yukarıda görmüş olduğunuz kodda a ve b değişkenlerimize değer atayıp console da yazdırdık. A ve b değişkenlerini + işareti ile topladık.

 

Atama Operatörleri

Değişkenlere eleman atamak veya operand içerisindeki veriyi işleme tabi tutmak için kullanılır. Bu işlemler aritmetik operatörler ile aynı sonuçları vermektedir daha detaylı analiz gerçekleştirmek için aşağıdaki maddelerde C# Atama Operatörlerine göz atabiliriz.

 

 • = Operatörü: Programlamaya ilk başladığınız zaman bir değişken tanımlarken veya bir sınıfı nesne olarak tanımlarken muhakkak kullandığımız temel atama operatörüdür.
 • += Operatörü: Solda yer alan değere, kendi değerini ekleyerek tekrar soldaki değere atama işlemini gerçekleştirir.
 • -= Operatörü: Sol tarafta bulunan değerden, sağda bulunan değeri çıkararak tekrar solda bulunan değere atama işlemini gerçekleştirir.
 • *= Operatörü: Eşittir solunda yer alan değeri, sağda yer alana değer ile çarparak tekrar solda bulunan değere atamasını gerçekleştirir.
 • /= Operatörü: Yukarıda yer alan atama operatörlerinde olduğu gibi soldaki değeri, sağdaki değere böler ve tekrardan a tama işlemini gerçekleştirir.

 

// Değişken Tanımlaması:

int a = 15;

// Atama Operatör Kullanımı:

Console.WriteLine(a+=5);

 

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte a değişkenimize başlangıçta vermiş olduğumuz 15 değerinin üzerine += operatörünü kullanarak 5 sayısını ekledik.

 

İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

İlişkisel ve mantıksal operatörler, değişkenler içerisinde bulunan elemanların veya harici tanımlanan operand değerlerin karşılaştırmasını ve gerekli atamalarını gerçekleştirir.

 • Küçüktür (<)
 • Büyüktür (>)
 • Küçük Eşittir (<=)
 • Büyük Eşittir (>=)
 • Eşittir (==)
 • Ve (&&)
 • Veya (||)
 • Eşit Değildir (!=)

 

int a = 5;

int b = 7;

if(a<b){

Console.WriteLine(“a küçüktür b”);

}else{

Console.WriteLine(“a, b’den küçük değildir.”);

}

 

Yukarıda göstermiş olduğumuz örnekte a ve b değişkenlerimize atadığımız değerleri < operatörü ile karşılaştırıp ekrana yazdırdık.

 

Bitsel Operatörler

Sayıların kendileri yerine bitlerini kullanan operatörlerdir.

 • &(ve) işlemi karşılıklı basamaklardan her ikisi de 1 ise ilgili basamağında 1 tutar, diğer durumlarda 0 tutar.
 • ~(değil) operatörü operandının her basamağını tersleştirip tutar.
 • |(veya) işlemi karşılıklı basamaklarından herhangi birisi 1 ise ilgili basamağında 1 tutar, diğer durumlarda 0 tutar.
 • ^(özel veya) işlemi karşılıklı basamakları farklıysa ilgili basamağında 1 tutar, diğer durumlarda 0 tutar.

Bitsel operatörler aritmetik operatörler ve karşılaştırma operatörlerinden düşük önceliklidir fakat bu operatörler aynı satırda olduklarında aralarındaki öncelik sıralaması &(bitsel ve), ^ (bitsel özel veya), |(bitsel veya) şeklindedir.